ਮੁੱਖ ਟੈਗ / ਸਿਹਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗੇਂਦਾਂ ਲਗਾਓ

ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗੇਂਦਾਂ ਲਗਾਓ

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ.

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਦਮੀ ਬੁੱ ,ੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਆਦਮੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੀਵ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

1. ਹੇਮੇਟੂਰੀਆ (ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਉਰਫ ਖੂਨ)

ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਖੂਨ ਹੈ ਆਮ ਨਹੀ . ਇਹ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਲਾਗ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਪੱਥਰ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁ earlyਲੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਖੂਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਖੂਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਮਾਹਰ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਖੂਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਆਪਣੇ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਖੂਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਸਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ.

2. ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (PSA ਟੈਸਟ ਅਤੇ DRE)

ਆਪਣੇ ਪੀਐਸਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. ਪੀਐਸਏ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਜੇਨ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਏ PSA ਟੈਸਟ , ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਿਚ ਪੀਐਸਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਪੀਐਸਏ ਜੋ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4.0 ਐਨਜੀ / ਐਮਐਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, PSA ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਪੀਐਸਏ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਾਈਟਸ (ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਲਾਗ) ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੀਐਸਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਐਸਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪੀਐਸਏ ਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ 50 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪੀਐਸਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ. ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਆਦਮੀ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਫ਼ਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਆਦਮੀ ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚਣਾ ਅਤੇ ਪੀਐਸਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜਯੋਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਯੋਗ ਹੈ.

ਟੂ DRE , ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗੁਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨੋਡਿ .ਲਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਮਰਦ, ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ. ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ 50 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 40 ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

3. ਟੈਸਟਿਕੂਲਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਗਠੀਏ

ਟੈਸਟਿਕੂਲਰ ਦਰਦ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀੜ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ; ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟ ਜਾਂ ਜੰਮ ਵਿਚ. ਟੈਸਟਿਕੂਲਰ ਦਰਦ ਕਈਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼, ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੀਲ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਪੱਥਰ, ਇਨਗੁਇਨਲ ਹਰਨੀਆ, ਸਕ੍ਰੋਟਲ ਪੁੰਜ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਵੈਰੀਕੋਸਿਲ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਟੈਸਟਿਕੂਲਰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਟੂ ਟੈਸਟਿਕੂਲਰ ਗੰump ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਧਾਰਨ ਪੁੰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ. ਇਹ ਬਾਲਗ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਕਠ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਸਟਿਕੂਲਰ ਗੰ. ਇਕ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ varicosel , ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੈਸਲ , ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਲ ਗਠੀਆ , ਟੈਸਟਿਯੂਲਰ ਟੋਰਸਨ, ਜਾਂ ਟੈਸਟਕਿicularਲਰ ਕੈਂਸਰ. ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ. ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ, ਟੈਸਟਕਿicularਲਰ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜਯੋਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਯੋਗ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟਿਕੂਲਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਗੰਧ ਜਾਂ ਸੋਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ.

4. ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪੁੰਜ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁ primaryਲਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੈਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਰਦ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰਦੇ 'ਤੇ ਪੁੰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਡਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁੰਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਜ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਕ ਗੱਠ (ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਥੈਲੀ), ਇੱਕ ਲਾਗ, ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਨੇਫਰੋਸਿਸ (ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੁਕਾਵਟ). ਪੁੰਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਬਾਇਓਪਾਈਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਮੂਤਰ ਸਾਇਟੋਲੋਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਸਟੋਸਕੋਪੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਕੈਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਜ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

5. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ (ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੂੰ ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਲੀਟਰ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ) , ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬਾਂਝ . ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਰਿਕੋਸੇਲ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਹਾਰਮੋਨ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਜਾਂ ਟੈਸਟਿਕੂਲਰ ਕੈਂਸਰ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁ careਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਿਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਡਾ. ਡੇਵਿਡ ਬੀ ਸਮਦੀ ਲੈਨੋਕਸ ਹਿੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਫਸਟ੍ਰਾ ਨੌਰਥ ਸ਼ੋਅਰ-ਐਲਆਈਜੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਚ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ. ਉਹ ਫੌਕਸ ਨਿ Newsਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏ-ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿ New ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਚ AM-970 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ. ਡਾ. ਸਮਦੀ ਦੇ ਬਲਾੱਗ ਤੇ ਜਾਉ ਸਮਦੀ ਐਮ.ਡੀ.ਕਾੱਮ

ਦਿਲਚਸਪ ਲੇਖ